Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

Realizując przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego z siedzibą w Krakowie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

-listownie na adres:           Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, ul. Opolska 110, 31-323 Kraków

-przez e-mail:                    info@wapno-info.pl

-telefonicznie:                    12 626 18 76

 1. 2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym organizacji pracy władz Stowarzyszenia oraz grup roboczych działających przy Stowarzyszeniu, organizacji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego (bezpośrednio lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość), komunikacji w bieżącej działalności Stowarzyszenia i organizowanie spotkań oraz telekonferencji. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, polegającym na prowadzeniu działalności statutowej oraz w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ponadto, Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, a w przypadku osób powołanych do pełnienia funkcji w zarządzie Stowarzyszenia – także PESEL i dane adresowe), mogą być przetwarzane w związku z obowiązkiem zgłoszenia odpowiedniej zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (w szczególności art. 11 ust. 1 tej ustawy) oraz odpowiednimi przepisami ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 1. 3. Podstawa żądania danych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne do realizacji celów wskazanych w punkcie drugim. Obowiązek ich wskazania wynika z treści statutu oraz z treści przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. 4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, tj. przynajmniej przez okres istnienia Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego.

 1. 5. Źródło pozyskania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie i/lub od Twojego pracodawcy, czyli naszego członka. Twój pracodawca przekazał nam następujące dane: Twoje imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres e-mail.

 1. 6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie odpowiednich umów zawartych z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane także do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.

 1. 7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1).

 1. 8. Prawo wyrażenia sprzeciwu

Z uwagi na to, że Twoje dane osobowe są przetwarzane także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez skontaktowanie się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1).

 1. 9. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.