Zastosowanie wapna w drogownictwie

Wapno do osuszania i stabilizacji gruntów
Dodatnie wapna do gruntów może mieć dwojakie zastosowanie:
1. przesuszenie gruntów zbyt wilgotnych w celu umożliwienia ich urabialności maszynami
budowlanymi (zastosowanie tylko wapna palonego)
2. w przypadku gruntów wysadzinowych, zawierających cząstki ilaste, gliniaste i pylaste,
dodaje się wapno celem stabilizacji gruntu t.j. poprawienia nośności gruntu. Następuje to
dzięki reakcji pucolanicznej zachodzącej pomiędzy cząstkami ilastymi, gliniastymi,
pylistymi a wapnem. (zastosowanie wapna palonego mielonego w przypadku gruntów
wilgotnych, a wapna hydratyzowanego w przypadku gruntów o wilgotności optymalnej)
Stabilizacja gruntów jest powszechnie stosowana w budowach wielkopowierzchniowych (n.p.
supermarkety i hale różnego przeznaczenia) a także w budownictwie drogowym.
Wapno hydratyzowane do mas asfaltowych
Dzięki dodaniu wapna hydratyzowanego do masy asfaltowej uzyskuje się większa odporność
nawierzchni bitumicznych na:
• koleinowanie
• spękanie
• starzenie
Zastosowanie to, w Polsce jeszcze nowatorskie, powszechnie jest stosowane n.p. w Holandii.
Pierwsze zaczęły tą technologie stosować Stany Zjednoczone w latach 20-ych XX wieku. W
Polsce w latach 1998 – 1999 zastosowano wapno hydratyzowane jako dodatek do masy
asfaltowej na dwóch odcinkach doświadczalnych: na drodze technologicznej na terenie
zakładu wapienniczego Lhoist Bukowa oraz na drodze publicznej w Gdyni
(ul.Chwarznieńska).
Zgodnie z normą PN-EN 13043 dopuszczone jest stosowanie wypełniacza mieszanego
składającego się z mączki wapiennej i wapna hydratyzowanego.
Ada Poszelężny / Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego