Statut

STATUT
Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego
 
Rozdział I 
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz.855 z póź.zm.) oraz niniejszego statutu.
§2
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną;
2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
§4
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej;
2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o takim samym lub podobnym profilu działania i założeniach programowych oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej działalności swoich członków oraz prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§7
Celami Stowarzyszenia są:
1. Działanie na rzecz rozwoju przemysłu wapienniczego,
2. Reprezentowanie przemysłu wapienniczego wobec władz administracji rządowej i samorządowej,
3. Reprezentowanie przemysłu wapienniczego wobec organów administracji państwowej w sprawach dotyczących ochrony interesów branżowych,
4. Promocja i upowszechnianie wiedzy nt. produktów przemysłu wapienniczego,
5. Prowadzenie badań, pomoc we wdrażaniu i komercjalizacji nowych technologii związanych z branżą wapienniczą,
6. Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych działaniach i założeniach programowych,
7. Działanie na rzecz ochrony środowiska,
8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
9. działanie na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców przemysłu wapienniczego przed czynami nieuczciwej konkurencji.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. propagowanie nowoczesnych technik i technologii,
2. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,
3. inicjowanie i współpracę w zakresie opracowania polityki ekonomicznej przemysłu,
4. opiniowanie i doradztwo w zakresie programów rozwoju przedsiębiorstw,
5. ułatwianie i propagowanie kontaktów z zagranicą,
6. wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
7. propagowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska w przemyśle wapienniczym,
8. zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii nt. aktów prawnych i projektów regulacji prawnych dotyczących przemysłu wapienniczego,
9. gromadzenie i administrowanie danymi statystycznymi związanymi tematycznie z celami statutowymi Stowarzyszenia,
10. wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
11. podejmowanie wszelkich innych, zgodnych z prawem działań, mających na celu propagowanie i rozwój przemysłu wapienniczego,
12. występowanie z i dochodzenie przed sądem roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji
Rozdział III 
Działalność gospodarcza Stowarzyszenia
§9
A.Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w następującym zakresie:
1. Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji - 22 (PKD),
2. Handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami - 51(PKD),
3. Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego - 52 (PKD),
4. Informatyka - 72 (PKD),
5. Nauka - 73 (PKD),
6. Badanie rynku i opinii publicznej - 74.13.Z (PKD),
7. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 74.14 (PKD),
8. Działalność związana z zarządzaniem holdingami - 74.15 (PKD)
9. Badania i analizy techniczne - 74.30 Z (PKD),
10. Reklama - 74.40.Z (PKD),
11. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia - 80.4 (PKD).
B. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
Rozdział IV 
Członkowie Stowarzyszenia; prawa i obowiązki Członków
§10
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne - zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełniące funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach przemysłu wapienniczego, a także w zakładach współpracujących oraz osoby prawne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i działające w branży,na podstawie złożonej deklaracji;
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia;
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
Członków zwyczajnych,
Członków wspierających,
§11
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych;
Członkiem wspierającym może być osoba prawna będąca przemysłowym producentem wyrobów wapienniczych w Polsce a także osoba prawna stale współpracująca z przemysłem wapienniczym w zakresie produkcji, kontroli, normalizacji bądź projektowania;
Członek wspierający wykonuje swoje prawa członkowskie w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
§12
Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji;
W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia odmowy wnieść odwołanie do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
§13
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;
3. zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
4. otrzymywania informacji o odbywających się zebraniach, sympozjach lub odczytach, wraz z prawem uczestnictwa;
5. otrzymywania sprawozdań z działalności Zarządu.
§14
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
czynnego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia;
regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
dbania o dobre imię oraz o mienie Stowarzyszenia;
przestrzegania zasad etyki zawodowej i koleżeńskiej.
§15
1. Członek wspierający ma prawo do:
uczestniczenia w działalności statutowej Stowarzyszenia;
korzystania z opracowań i materiałów gromadzonych i sporządzanych przez Stowarzyszenie;
brania udziału z głosem doradczym w pracach władz statutowych Stowarzyszenia;
zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i postulatów dotyczących podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

2. Członek wspierający zobowiązany jest do:
przestrzegania ustaleń zawartych w deklaracji;
przestrzegania uchwał Walnego Zebrania Członków;
regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
§16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
dobrowolnej pisemnej rezygnacji zgłoszonej Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
śmierci członka,
skreślenia z powodu zaprzestania pełnienia funkcji kierowniczych przez członka zwyczajnego w przedsiębiorstwach przemysłu wapienniczego, utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub utraty praw publicznych przez osobę fizyczną; Potwierdzenie skreślenia przesyła Zarząd Stowarzyszenia osobie zainteresowanej.
skreślenia uchwałą Zarządu podjętą z powodu zalegania ze składką członkowską przez okres przekraczający rok kalendarzowy lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia na Walnym Zebraniu przez okres 2 lat;
wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów bądź uchwał władz Stowarzyszenia bądź też działania na szkodę Stowarzyszenia;
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 
dni od daty doręczenia uchwały albo potwierdzenia skreślenia. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w 
czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
 
Rozdział V
Władze Stowarzyszenia
§17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków;
2. Zarząd;
3. Prezydium Zarządu;
4. Komisja Rewizyjna;
§18
1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.
2. Członkami władz Stowarzyszenia mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
§19
1. Walne Zebranie wybiera spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia 5-7 członków Zarządu a ponadto 2 zastępców członków Zarządu. Zastępcy członków Zarządu wybierani są na okres kadencji Zarządu;
2. W głosowaniu odrębnym na tym samym posiedzeniu Walne Zebranie dokonuje wyboru Przewodniczącego Stowarzyszenia spośród wybranych uprzednio członków Zarządu.
§20
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub członka Prezydium Zarządu w trakcie trwania kadencji, Zarząd na najbliższym posiedzeniu dokonuje dokooptowania członka spośród zastępców członków Zarządu według kolejności uzyskanych przy wyborach głosów;
2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji członka spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków nie przekroczy 1/3 liczby członków z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie celem odbycia wyborów uzupełniających.
 
Walne Zebranie Członków
§21
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia;
2. Walne Zebranie Członków może być:
Zwyczajne;
Nadzwyczajne.
§22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1. uchwalanie statutu i jego zmian;
2. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
3. wybór i odwoływanie Przewodniczącego Stowarzyszenia, Zarządu, zastępców członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
5. ustalanie wysokości składek dla członków zwyczajnych oraz uchwalanie sposobu ustalania składek członkowskich dla członków wspierających, a także terminów uiszczania składek;
6. ocena działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
8. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości;
9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
10. nadawanie i pozbawianie godności Honorowego Członka Stowarzyszenia.
§23
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest każdego roku i winno odbyć się w terminie do 30 czerwca;
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane przez Zarząd niezwłocznie, przy czym termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wyznacza się nie wcześniej niż na 10 dni i nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane;
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członów zwyczajnych Stowarzyszenia , z zastrzeżeniem spraw określonych w §43 statutu;
4. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia.
§24
O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia wszystkich członków listem poleconym z potwierdzeniem odbioru co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, termin powiadomienia może być skrócony do 7 dni.
 
ZARZĄD
§25
Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i statutem, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jego prawidłową działalność. Przepis niniejszy nie uchybia treści §31 Statutu.
§26
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-7 osób;
2. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący Stowarzyszenia, 1 Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz 2 członków;
3. Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza wyłania Zarząd spośród swojego grona na pierwszym posiedzeniu;
4. Przewodniczący Stowarzyszenia, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarz stanowią Prezydium Zarządu;
5. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
§27
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi;
2. ustalanie planów działalności Stowarzyszenia i projektów preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia;
3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
4. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków;
5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego oraz dokonywanie rozporządzeń i zaciąganie zobowiązań w zakresie nie zastrzeżonym do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków;
6. podejmowanie innego rodzaju czynności związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością gospodarczą;
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
8. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
9. powoływanie i rozwiązywanie Komisji Problemowych działających w Stowarzyszeniu.
§28
Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów, decyduje głos Przewodniczącego Stowarzyszenia.
§29
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jedno raz na kwartał;
2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zastępcy członków Zarządu z głosem doradczym.
§30
1. W okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu, czynności określone w §27 pkt. 1,3, 5, 6, 9, oraz inne niezbędne czynności z wyłączeniem określonych w §27 pkt. 2,4, 7, 8 podejmuje Prezydium Zarządu;
2. Uchwały Prezydium podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów, decyduje głos Przewodniczącego Stowarzyszenia.
§31
Do składania oświadczeń woli, jak również podpisywania wszelkich pism w przedmiocie zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych uprawniony jest Przewodniczący Stowarzyszenia wraz z jednym członkiem Prezydium działających łącznie, z zastrzeżeniem ust.2.
Do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych nie przekraczających kwoty 3000 Euro (słownie: trzy tysiące Euro) uprawniony jest każdy z Członków Prezydium Zarządu samodzielnie.
 
KOMISJA REWIZYJNA
§32
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli wewnętrznej nad jego działalnością;
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie;
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego;
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
§33
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia;
2. występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie w miarę potrzeb pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie kontrolowanych spraw;
3. żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień od członków Stowarzyszenia w zakresie kontrolowanych spraw;
4. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności;
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi;
6. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
7. prawo żądania zwołania w uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zarządu.
§34
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§35
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
§36
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są na wniosek Przewodniczącego Komisji .
 
Rozdział VI 
KOMISJE PROBLEMOWE
§37
1. Dla usprawnienia wykonywania zadań statutowych Zarząd może powoływać Komisje Problemowe;
2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi;
3. Sposób realizacji przydzielonych Komisjom zadań określają ich członkowie.